Algemene voorwaarden Zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SOCIAL MEDIA MIEPGEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 82403279​

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen De Social Media Miep en opdrachtgever. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en overeenkomsten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met De Social Media Miep waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, ook als dit een gedeelte van een bepaling is.
Met ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail bedoeld, behalve in die gevallen dat dwingendrechtelijke bepalingen een vormvereiste voorschrijven.

Artikel 2. Voorstel

1. De Social Media Miep zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief doen toekomen. Een voorstel is gebaseerd op de informatie en gegevens die opdrachtgever verstrekt. Prijzen die staan vermeld zijn exclusief BTW. Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden.
2. De Social Media Miep kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
3. De Social Media Miep is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Na aanvaarding kan een overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
5. De Social Media Miep behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.
6. Tevens is het mogelijk om online een product dan wel dienst te bestellen. Deze worden op de website vermeld met prijs en een volledig en gedetailleerde omschrijving van het product of de dienst. Bij het bestellen hiervan zal een ontvangstbevestiging naar het opgegeven emailadres worden verstuurd. Artikel 6.227b lid 1, 4 en (gedeeltelijk) 5 en 6:227c lid 1,2, 3 en 5 BW zijn uitgesloten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Artikel 3. Opdracht en levertermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. De Social Media Miep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. De Social Media Miep verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
3. Het staat De Social Media Miep vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. De Social Media Miep is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden. De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.
4. Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert De Social Media Miep zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om De Social Media Miep direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie of gegevens. In geval er informatie of gegevens ontbreken, onjuist zijn waardoor werkzaamheden niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan De Social Media Miep daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
5. De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk wordt overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal De Social Media Miep met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
6. In alle gevallen komt De Social Media Miep eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn van minimaal 14 dagen aan haar is gegeven voor nakoming. Indien onjuiste informatie of gegevens worden verstrekt voldoet De Social Media Miep pas aan haar verplichtingen nadat de juiste informatie of gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Hosting

1. Hosting wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden is de hosting opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor;
– handelingen of gedragingen in strijd met wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie.
– spamming, het verspreiden van computervirussen.
– andere handelingen in strijd met de wet, de gedragsregels alsmede wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
– gebruik te maken van IRC (noch van enig vergelijkbaar chatprogramma) of een chatservice op te zetten.
– een (anonieme) proxy op te zetten zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding en een volledige blokkade voor alle gebruik.
3. Indien de wederpartij de datalimiet voor een 2e keer overschrijft zal het abonnement worden omgezet naar een passend abonnement.

Artikel 5 Domein(registratie) en website

1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP adres zijn van toepassing de geldende regels en procedures van de desbetreffende registerende instantie. Wanneer wederpartij deze afzonderlijke voorwaarden niet naleeft, verliest de wederpartij het eigendom of het gebruiksrecht van een domein en kan De Social Media Miep daarvoor niet verantwoordelijk gehouden worden.
2. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
3. De wederpartij dient alle door De Social Media Miep in concept aangeboden onderdelen van de opdracht zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en/of goedgekeurd aan De Social Media Miep terug te zenden. Goedkeuring van het concept door de wederpartij geldt als bevestiging dat De Social Media Miep de aan het concept voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedkeurde of gecorrigeerde concept. Werkzaamheden aan de website nadat deze actief is wordt als meerwerk aangemerkt.
4. De Social Media Miep zal ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering systemen, software of netwerken buiten werking dienen te stellen waardoor zij geen ononderbroken beschikbaarheid kan garanderen, tenzij anders is vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De wederpartij wordt van de geplande buitengebruikstelling tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 6. Copyright en auteursrecht

1. Al het door De Social Media Miep vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Social Media Miep niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
2. De wederpartij is ten volle verantwoordelijk voor de inhoud (gegevens, tekst, software, muziek, geluid- en beeldmateriaal, foto’s, grafieken, video, berichten, bestand of elk soort andere inhoud) welke is geplaatst op haar website en garandeert dat geen enkele inhoud in strijd is met plaatselijke of internationale auteursrechten.

Artikel 7. Gebruik en Licentie

1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met De Social Media Miep, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de website, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan De Social Media Miep bekend te zijn gemaakt.
2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van De Social Media Miep niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de De Social Media Miep recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van De Social Media Miep een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden.
3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Buitengebruikstelling

1. De Social Media Miep heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake de overeenkomst een verplichting jegens De Social Media Miep niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Social Media Miep zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van De Social Media Miep kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door De Social Media Miep gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 9. Opzegging, opschorting en ontbinding

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen.
2. Opdrachtgever is in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, niet bevoegd een overeenkomst op te zeggen, tenzij opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van de volledige opdracht voldoet.
3. Voor werkzaamheden als virtual assistent geldt dat de overeenkomst schriftelijk opzegbaar is met een opzegtermijn van 30 dagen. Er geldt echter wel een minimum duur van de overeenkomst bij werkzaamheden als virtual assistent, namelijk 3 maanden.
4. De Social Media Miep is in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, bevoegd de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.
5. De Social Media Miep is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet of niet volledig nakomt, ondanks toezending van een schriftelijke ingebrekestelling door De Social Media Miep is, wanneer die verplicht is.
6. De Social Media Miep is bevoegd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Social Media Miep is kan worden gevergd.
7. Deze overeenkomst kan door De Social Media Miep schriftelijk geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of ontbonden indien opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsanering of surséance van betaling geraakt of als er sprake is van aanvrage van. Dit kan eveneens als er sprake is van liquidatie, staking of ontbinding van opdrachtgever dan wel van beslaglegging of een andere oorzaak waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Social Media Miep op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt De Social Media Miep haar aanspraken. De Social Media Miep is niet gehouden tot enige verplichting, kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor de door De Social Media Miep geleden schade.

Artikel 10. Betaling en prijzen

1. De opdrachtgever dient bij het online aanbod te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.
2. Bij betaling na levering vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering. De Social Media Miep is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.
3. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
4. Bij eventueel bezwaar omtrent de factuur dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op. 
Er vindt eveneens geen verrekening plaats.
5. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten is opdrachtgever ook wettelijke rente verschuldigd.
6. De Sociale Media Miep is gerechtigd tot verhoging van overeengekomen prijzen, ook als deze niet onder voorbehoud zijn gegeven, indien de aanpassing van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanwege wet- of regelgeving en rechtspraak.
7. De Sociale Media Miep is eveneens gerechtigd om overeengekomen prijzen jaarlijks naar redelijkheid te indexeren.
8. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Sociale Media Miep gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De Social Media Miep is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever;
- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht.
2. De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal het verschuldigde en betaalde factuurbedrag. Bij een overeenkomst langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van De Social Media Miep beperkt tot eenmaal het factuurbedrag over de laatste 3 maanden.
De totale aansprakelijkheid zal echter niet meer bedragen dan € 2.500,00.
3. De aansprakelijkheid van De Social Media Miep is steeds beperkt, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, met inbegrip van een eventueel eigen risico.
4. Beperkingen/ uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.
5. De Social Media Miep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12. Overmacht

1. De Social Media Miep is niet gehouden om enige verplichting na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst met een schriftelijke verklaring te ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.
3. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Social Media Miep zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
4. In geval van overmacht is De Social Media Miep niet gehouden tot enige verplichting, kosten of (schade)vergoeding.
5. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/ diefstal, brand, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, ziekte, arbeidsongeschiktheid of wanprestaties van derden.

Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart De Social Media Miep tegen alle aanspraken van derden, directe en indirecte kosten daarbij inbegrepen, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens en privacy beleid

1. De Social Media Miep ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. De Social Media Miep bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik gemaakt van accountinformatie, bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. De Social Media Miep verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering en/of verwijdering, doch zulks met uitzondering van de informatie die De Social Media Miep wettelijk verplicht is te bewaren. De Social Media Miep is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door De Social Media Miep wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. De Social Media Miep is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank.
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van De Social Media Miep. De Social Media Miep mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden.
6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15. Termijnen

1. Elke aansprakelijkheid van De Social Media Miep vervalt na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.
2. Elke bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een aanspraak te beroepen vervalt indien opdrachtgever niet tijdig (in ieder geval binnen 30 dagen), nadat hij de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming, heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, uitdrukkelijk, schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar heeft gemaakt, met inachtneming van eventueel andere vermelde termijnen.
3. Iedere rechtsvordering (maar ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk indien een vordering niet binnen 6 maanden, na het uitdrukkelijk, schriftelijk en met redenen omklede protest door opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.
4. Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.

Artikel 16. Intellectueel eigendom (grafisch)

1. De Social Media Miep behoudt zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan vervaardigde stukken, teksten, afbeeldingen, ontwerpen e.d.(content). De content mag voor eigen doeleinden worden gebruikt, zoals uit de overeenkomst voortvloeit, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.
2. De Social Media Miep behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en content voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De Social Media Miep behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
3. De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens e.d. die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.
4. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet – komen toe aan De Social Media Miep. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Social Media Miep daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat De Social Media Miep ter zake rechthebbende is. Zo mag een De Social Media Miep productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van De Social Media Miep.

Artikel 17. Geheimhouding

Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle (persoons)gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 18. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter en vindplaats

1. De vestigingsplaats van De Social Media Miep is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens De Social Media Miep moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Social Media Miep is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en De Social Media Miep gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
5. Deze voorwaarden zijn in maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.