Algemene voorwaarden Zakelijk

Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen De Social Media Miep en opdrachtgever. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en overeenkomsten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met De Social Media Miep waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, ook als dit een gedeelte van een bepaling is.
Met ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail bedoeld, behalve in die gevallen dat dwingendrechtelijke bepalingen een vormvereiste voorschrijven.

Voorstel

 

De Social Media Miep zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief doen toekomen. Een voorstel is gebaseerd op de informatie en gegevens die opdrachtgever verstrekt. Prijzen die staan vermeld zijn exclusief BTW.
Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden.

 

De Social Media Miep kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
De Social Media Miep is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Na aanvaarding kan een overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

 

De Social Media Miep behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.

 

Tevens is het mogelijk om online een product dan wel dienst te bestellen. Deze worden op de website vermeld met prijs en een volledig en gedetailleerde omschrijving van het product of de dienst. Bij het bestellen hiervan zal een ontvangstbevestiging naar het opgegeven emailadres worden verstuurd.
Artikel 6.227b lid 1, 4 en (gedeeltelijk) 5 en 6:227c lid 1,2, 3 en 5 BW zijn uitgesloten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Opdracht

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

De Social Media Miep voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit.

 

Het staat De Social Media Miep vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. De Social Media Miep is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden. De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.

 

Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert De Social Media Miep zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om De Social Media Miep direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie of gegevens. In geval er informatie of gegevens ontbreken, onjuist zijn waardoor werkzaamheden niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan De Social Media Miep daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk wordt overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal De Social Media Miep met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

 

In alle gevallen komt De Social Media Miep eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn aan haar is gegeven voor nakoming. Indien onjuiste informatie of gegevens worden verstrekt voldoet De Social Media Miep pas aan haar verplichtingen nadat de juiste informatie of gegevens zijn ontvangen.

Opzegging, opschorting en ontbinding

 

Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen.

 

Opdrachtgever is in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, niet bevoegd een overeenkomst op te zeggen, tenzij opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van de volledige opdracht voldoet.

 

Voor werkzaamheden als virtual assistent geldt dat de overeenkomst schriftelijk opzegbaar is met een opzegtermijn van 30 dagen. Er geldt echter wel een minimum duur van de overeenkomst bij werkzaamheden als virtual assistent, namelijk 3 maanden.

 

De Social Media Miep is in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, bevoegd de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.

 

De Social Media Miep is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet of niet volledig nakomt, ondanks toezending van een schriftelijke ingebrekestelling door De Social Media Miep is, wanneer die verplicht is.

 

De Social Media Miep is bevoegd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Social Media Miep is kan worden gevergd.
Deze overeenkomst kan door De Social Media Miep schriftelijk geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of ontbonden indien opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsanering of surséance van betaling geraakt of als er sprake is van aanvrage van. Dit kan eveneens als er sprake is van liquidatie, staking of ontbinding van opdrachtgever dan wel van beslaglegging of een andere oorzaak waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Social Media Miep op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt De Social Media Miep haar aanspraken. De Social Media Miep is niet gehouden tot enige verplichting, kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor de door De Social Media Miep geleden schade.

Betaling

 

De opdrachtgever dient bij het online aanbod te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.

 

Bij betaling na levering vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering. De Social Media Miep is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.

 

Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

 

Bij eventueel bezwaar omtrent de factuur dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op. 
Er vindt eveneens geen verrekening plaats.

 

Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten is opdrachtgever ook wettelijke rente verschuldigd.

Prijs

 

De Sociale Media Miep is gerechtigd tot verhoging van overeengekomen prijzen, ook als deze niet onder voorbehoud zijn gegeven, indien de aanpassing van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanwege wet- of regelgeving en rechtspraak.

 

De Sociale Media Miep is eveneens gerechtigd om overeengekomen prijzen jaarlijks naar redelijkheid te indexeren.

Aansprakelijkheid

 

De Social Media Miep is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht.

 

De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal het verschuldigde en betaalde factuurbedrag. Bij een overeenkomst langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van De Social Media Miep beperkt tot eenmaal het factuurbedrag over de laatste 3 maanden.
De totale aansprakelijkheid zal echter niet meer bedragen dan € 2.500,00.

 

De aansprakelijkheid van De Social Media Miep is steeds beperkt, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, met inbegrip van een eventueel eigen risico.

 

Beperkingen/ uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.

Overmacht

 

De Social Media Miep is niet gehouden om enige verplichting na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst met een schriftelijke verklaring te ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.

 

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Social Media Miep zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

 

In geval van overmacht is De Social Media Miep niet gehouden tot enige verplichting, kosten of (schade)vergoeding.

 

Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/ diefstal, brand, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, ziekte, arbeidsongeschiktheid of wanprestaties van derden.

Vrijwaring

 

Opdrachtgever vrijwaart De Social Media Miep tegen alle aanspraken van derden, directe en indirecte kosten daarbij inbegrepen, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.

Geheimhouding en privacy

 

Partijen verplichten zich vertrouwelijk met informatie en gegevens om te gaan. 
De Social Media Miep verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Waar nodig sluiten partijen een verwerkersovereenkomst.

Termijnen

 

Elke aansprakelijkheid van De Social Media Miep vervalt na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.

Elke bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een aanspraak te beroepen vervalt indien opdrachtgever niet tijdig (in ieder geval binnen 30 dagen), nadat hij de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming, heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, uitdrukkelijk, schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar heeft gemaakt, met inachtneming van eventueel andere vermelde termijnen.

Iedere rechtsvordering (maar ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk indien een vordering niet binnen 6 maanden, na het uitdrukkelijk, schriftelijk en met redenen omklede protest door opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.

Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Social Media Miep.

Intellectueel eigendom

 

De Social Media Miep behoudt zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan vervaardigde stukken, teksten, afbeeldingen, ontwerpen e.d.(content). De content mag voor eigen doeleinden worden gebruikt, zoals uit de overeenkomst voortvloeit, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.

 

De Social Media Miep behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en content voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De Social Media Miep behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

 

De Social Media Miep is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens e.d. die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.

Toepasselijk recht

 

Het Nederlands recht is van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats De Social Media Miep is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.